List of posters - A

pdfDownload - List of posters the session A.pdf 

1-A   

Barczak B., Murawska B., Kozera W., Knapowski T., Spychaj-Fabisiak E.,

 • Content and uptake of micronutrients by spring barley grain as exposed to the sulphur fertilization.
 • Zawartość i pobranie mikroelementów z ziarnem jęczmienia jarego w warunkach nawożenia siarką.

2-A  

Borowska K., Barczak B., Kozera W., Lemanowicz J.  

 • Influence of sulphur fertilization on the selenium content in soil and blue lupine grain on the background of selected oxidoreductases.
 • Oddziaływanie nawożenia siarką na zawartość selenu w glebie i ziarnie łubinu wąskolistnego na tle aktywności wybranych oksydoreduktaz.

3-A    

Borowska K., Koper J., Łyszczarz R., Siwik-Ziomek A.

 • Mobility of selenium in soil under differentiated fertilization and crop rotation.
 • Mobilność selenu w glebie w warunkach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania.

4-A   

Patorczyk-Pytlik B., Płaczek A.

 • Dynamic of selenium uptake by maize.
 • Dynamika pobierania selenu przez kukurydzę.

5-A

Bowszys T., Wierzbowska J., Pilejczyk D.       

 • The boron content of plants and soil fertilized with composed sewage sludge.
 • Zawartość boru w roślinach i glebie użyźnianej kompostami z osadów ściekowych.

6-A

Dąbkowska-Naskręt H., Jaworska H., Bartkowiak A.

 • Available and potentially phytoavailable zinc fractions in Gleyic Phaeozems under intensive agricultural management.
 • Dostępne i potencjalnie fitodostępne frakcje cynku w intensywnie użytkowanych uprawnych czarnych ziemiach.

7-A

Gaj R., Bąk K., Budka A.

 • Effect of different mineral fertilization rates on zinc management in maize.
 • Wpływ różnych dawek nawożenia mineralnego na gospodarkę cynku w kukurydzy.

8-A

Gołda S., Korzeniowska J.

 • Comparison of phytoremediation potential of three grass species in soil contaminated with zinc.
 • Porównanie potencjału fitoremediacyjnego trzech gatunków traw na glebach zanieczyszczonych cynkiem.

9-A

Hajduk E., Kaniuczak J., Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D.

 • Cu and Zn bioaccumulation in legume seeds.
 • Cu i Zn bioakumulacja w nasionach roślin strączkowych.

10-A

Hajduk E., Właśniewski S., Kaniuczak J., Marchel M., Szostek M.

 • Micronutrients in the soil and tree leaves of fruit from allotment gardens in Rzeszow.
 • Mikroelementy w glebie i liściach drzew owocowych ogrodów działkowych Rzeszowa.

11-A

Spiak Z., Piszcz U., Kotecki A.

 • The changes of zinc and accumulation by three types of flax in the growing season.
 • Zmiany zawartości oraz nagromadzania cynku podczas wegetacji trzech typów lnu.

12-A 

Piszcz U., Spiak Z., Kotecki A.

 • Dynamics of copper uptake by three types of flax.
 • Dynamika pobierania miedzi przez trzy typy lnu.

13-A

Wondołowska-Grabowska A., Skrzyńska E., Lewicka D. Kowalska-Góralska M., Senze M.

 • Accumulation of microelements (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn) and heavy metals (Cd, Pb) in seeds of selected oil flax varieties.
 • Akumulacja mikroelementów (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn) i metali ciężkich (Cd, Pb) w nasionach wybranych odmian lnu oleistego.

14-A

Jadczyszyn T., Ochal P.

 • The influence of micro-fertilizer application on micronutrients offtake by maize.
 • Wpływ stosowania mikronawozów na wyprowadzanie mikroelementów z plonem kukurydzy.

15-A

Jaskulska I., Kamieniarz J., Spychała W., Jaskulski D.

 • Effect of foliar application of microelements on the content of sugar, potassium, sodium and alpha-amino nitrogen in sugar beet roots.
 • Wpływ dolistnej aplikacji mikroelementów na zawartość cukru, potasu, sodu i azotu aminowego w korzeniach buraka cukrowego.

16-A

Kaszubkiewicz J., Kawałko D., Jezierski P., Halarewicz A., Szopka K., Łabaz B.

 • Differentiation of zinc and copper concentrations in selected agricultural lands of Lower Silesia.
 • Zróżnicowanie zawartości cynku i miedzi w wybranych gruntach rolnych Dolnego Śląska.

17-A

Kaszubkiewicz J., Jezierski P., Kawałko D.

 • The influence of geomorphological factors and parent material origin on Pb, Cu and Zn content in soil surface horizons as exemplified by the Sudety Mouintans and Sudeten Foreland .
 • Wpływ czynników geomorfologicznych i pochodzenia materiału podstawowego na zawartość Pb, Cu i Zn w warstwie powierzchniowej gleby na przykładzie Gór Sudetów i Przedgórza Sudeckiego.

18-A

Knapowski T., Spychaj-Fabisiak E., Kozera W., Barczak B., Murawska B., Wichrowska D., Majcherczak E.    

 • Assessment of the content of selected microelements in grains of spelt fertilized with nitrogen, copper and manganese.
 • Ocena zawartości wybranych mikroelementów w ziarnie orkiszu nawożonego azotem miedzią i manganem.

19-A

Kozera W., Murawska B., Knapowski T., Barczak B., Spychaj-Fabisiak E., Nowak K., Majcherczak E. 

 • Effect of fertilization with magnesium, sulphur and microelements on seed yield quality of common buckwheat.
 • Wpływ nawożenia magnezem, siarką oraz mikroelementami na plonowanie i jakość nasion gryki siewnej.

20-A

Kulczycki G., Grzyś E., Koronczok J., Michalski A., Sacała E., Demczuk A.    

 • Spatial differentiation and spatial variability of the concentration of microelements in winter wheat in field production conditions.
 • Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność zawartości mikroelementów w pszenicy ozimej w warunkach pola produkcyjnego.

21-A

Lorenc-Kozik A., Wiśniowska-Kielian B.

 • Effect of nitrogen and effective microorganisms on microelements content in lemon balm (Melissa officinalis L.) herb.
 • Wpływ azotu i efektywnych mikroorganizmów na zawartość mikroelementów w zielu melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.).

22-A

Łabaz B., Kabała C., Musztyfaga E., Kawałko D., Szopka K.

 • Trace elements in Chernozemus of Lower Silesia.
 • Pierwiastki śladowe w Czarnoziemach Dolnego Śląska.

23-A

Potarzycki J., Wendel J.

 • The responses of winter wheat to use biostimulator and manganese fertilization.
 • Reakcja pszenicy ozimej na stosowanie biostymulatora i nawożenie manganem.

24-A

Prośba-Białczyk U., Sacała E., Wilkosz M.

 • Yielding and chemical composition of the sugar beet according to the seed preparation treatment and foliar fertilization with micronutrients.
 • Plonowanie i skład chemiczny buraka cukrowego w zależności od sposobu przygotowania nasion i dolistnego nawożenia mikroelementami.

25-A

Rogóż A., Wiśniowska-Kielan B.        

 • Boron content in some vegetables on the background its content in soil.
 • Zawartość boru w niektórych warzywach na tle jego zawartości w glebie.

26-A

Spychaj-Fabisiak E., Murawska B., Majcherczak E., Knapowski T., Barczak B., Kozera W.     

 • Influence of catch crops and the application of microelements on the content: Zn, Cu, Mn, and Fe in tuberos of the potato.
 • Oddziaływanie międzyplonów i aplikacji mikroelementów na zawartość: Zn, Cu, Mn, oraz Fe w bulwach ziemniaka.

27-A

Symanowicz B., Kalembasa S., Niedbała M., Toczko M.

 • The influence of different potassium fertilization on the content in pea (Pisum sativum L.) and soil on the copper and iron.
 • Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na zawartość miedzi i żelaza w grochu siewnym (Pisum sativum L.) i w glebie.

28-A

Szostek M., Kaniuczak J., Hajduk E.   

 • Influence of sewage sludge on the content of Mn and Zn in aboveground parts of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).
 • Wpływ osadów ściekowych na zawartość Mn i Zn w nadziemnych częściach topinamburu (Helianthus tuberosus L.).

29-A

Szostek M., Kaniuczak J., Hajduk E.

 • Influence of sewage sludge on the content of Mn and Zn in the dilty fallow soil under cultivation Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).
 • Wpływ osadów ściekowych na zawartość Mn i Zn w odłogowanej glebie pyłowej w warunkach uprawy topinamburu (Helianthus tuberosus L.).

30-A

Wysokiński A., Kuziemska B., Łozak I., Mucuś Ł.

 • The content of molybdenum, boron and iron in yellow lupine biomass fertilized with different doses of nitrogen.
 • Zawartość molibdenu, boru i żelaza w biomasie łubinu żółtego nawożonego różnymi dawkami azotu.

31-A

Wondołowska-Grabowska A., Skrzyńska E., Kotecki A., Kozak M., Lewicka D.

 • The effect of fertilization with nitrogen, sulfur  and boron on the content of microelements (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn), heavy metals (Cd, Pb) and silver (Ag) in rape seeds.
 • Wpływ nawożenia azotem, siarką i borem na zawartość mikroelementów (Cu, Mn, Fe, Ni, Zn), metali ciężkich (Cd, Pb) oraz srebra (Ag) w nasionach rzepaku jarego

32-A

Gołąb I., Piszcz U., Kotecki A., Helios W.

 • The influence of nitrogen fertilization and harvest date on the micronutrients content in biomass of miscanthus x giganteus (Miscanthus x giganteus Greef et deu)
 • Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na zawartość mikroskładników w biomasie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et deu)