List of posters - B

pdfDownload - List of posters the session B.pdf

1-B     

Dudek K., Małek S., Barszcz J., Banach J., Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Kormanek M.         

 • The dynamics of the allocation of selected micronutrients in the one-year seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. H.Karst) during their growth in the nursery container.
 • Dynamika alokacji wybranych mikroelementów w jednorocznych sadzonkach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świerka pospolitego (Picea abies L. H. Karst) w czasie ich wzrostu w szkółce kontenerowej.

2-B

Gornowicz R., Sienkiewicz A., Gałązka S., Każmierczak K., Pilarek Z.

 • The effect of the felling forest management method on contents of micronutrients (Zn, Mn, Cu) in sandy soils of fresh coniferous forest in the Puszcza Notecka Forest.
 • Wpływ zrębowego sposobu zagospodarowania lasu na zawartość mikroelementów (Zn, Mn, Cu) w piaszczystych glebach boru świeżego Puszczy Noteckiej.

3-B     

Cuske M., Karczewska A., Gałka B.    

 • Forest liter as a factor that modifies copper solubility and ecotoxicity of soil solutions in soils contaminated with emissions from a smelter.
 • Ściółka leśna jako czynnik modyfikujący rozpuszczalność miedzi i ekotoksyczność roztworów glebowych w glebach zanieczyszczonych emisjami hutniczymi.

4-B     

Czekała J.       

 • Influence of composted pine bark total and water-soluble content of manganese and iron in composts.
 • Wpływ kompostowania kory sosnowej na zawartość rozpuszczalnego w wodzie manganu i żelaza w kompostach.

5-B     

Kuziemska B., Jaremko D., Wysokiński A., Trębicka J., Klej P.

 • The content of macroelements and fractions of nickel in selected organic fertilizers.
 • Zawartość makroelementów oraz frakcje niklu w wybranych nawozach organicznych.

6-B     

Wiśniewska-Kadżajan B., Malinowska E., Jankowski K.          

 • Fraction of lead, cadmium and nickel in selected organic materials.
 • Frakcje ołowiu, kadmu i niklu w wybranych materiałach organicznych.

7-B         

Medyńska-Juraszek A., Chohura P., Ćwieląg–Piasecka I., Dębicka M., Uklańska-Pusz C., Pusz W.      

 • Nutrientcontentin biocharsderived from different feedstocks.
 • Zawartość składników mineralnych w biowęglach uzyskanych z różnych materiałów organicznych.

8-B     

Karmowska K., Piszcz U., Gediga K., Stępień P.

 • Effects of the phosphogypsum and brown coal application on Cu and Zn uptake and concentration in maize.
 • Oddziaływanie fosfogipsu oraz węgla brunatnego na zawartość oraz pobranie miedzi i cynku przez kukurydzę.

9-B     

Rogóż A., Tabak M.    

 • After-effect of lithium and organic matter doses on the content and distribution of heavy metals in faba bean.
 • Następczy wpływ dawek litu i materii organicznej na zawartość i rozmieszczenie metali ciężkich w bobiku.

10-B   

Stanisławska-Glubiak E., Korzeniowska J., Kantek K. 

 • Evaluation of the possibility of growing Jerusalem artichoke energy purposes on soils contaminated with heavy metals.
 • Ocena możliwości uprawy topinamburu jako rośliny na cele energetyczne na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

11-B   

Żurek A., Spiak Z., Grzyś E.    

 • Effect of salicylic acid to reduce the toxicity of copper in cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings.
 • Wpływ kwasu salicylowego na ograniczenie toksyczności miedzi w siewkach ogórka (Cucumis sativus L.).

12-B   

Niedbała M., Symanowicz B., Kalembasa S., Toczko M.          

 • The content changes of Ba, Sr and As in the cultivation of eastern galega (Galega orientalis Lam.).
 • Zmiany zawartości baru, strontu i arsenu w uprawie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.).

13-B   

Filipczak J., Sas-Paszt L., Szwonek E., Lewandowski M., Kowalczyk W., Popińska-Gil W.      

 • Responses of two strawberry cultivars to silicon application.
 • Reakcja dwóch odmian truskawki na zastosowanie krzemu.

14-B   

Bielecki. K., Koszelnik-Leszek A.       

 • Physiological responses of non metallicolous and serpentine Silene vulgaris ecotypes cultivated in different soils
 • Fizjologiczna reakcja naturalnego i serpentynitowego ekotypu Silene vulgaris rosnących na różnych glebach.

15-B   

Domagała-Świątkiwicz I., Gąstoł M.   

 • Nutrient interactions in grapevine.
 • Interakcja składników pokarmowych u winorośli.

16-B   

Możdżer E., Krzywy E., Meller E., Chudecka J.

 • The impact of natural of fertilization with the addition of PRP Fix preparation the content of micronutrients in crop plants.
 • Wpływ nawożenia naturalnego z dodatkiem preparatu PRP Fix na zawartość mikroelementów w roślinach uprawnych.

17-B   

Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Janas R.    

 • Apol-Humus, Stymjod and microalgae as a source of biologically active compounds for enhancing physiological activities, germination and growth of plants.
 • Apol-Humus, Stymjod i mikroalgi jako źródło składników biologicznie aktywnych dla poprawy aktywności fizjologicznej, kiełkowania i wzrostu roślin.

18-B   

Murawska B., Spychaj-Fabisiak E., Gabrowska M., Knapowski T., Kozera W., Różański S.     

 • The reaction of winter wheat on the application of biostimulators Asahi SL and Kelpak SL and stymulator Tytanit.
 • Reakcja pszenicy ozimej na stosowanie biostymulatorów Asahi SL i Kelpak SL oraz stymulatora Tytanit.

19-B   

Klem-Marciniak E., Hoffman K., Hoffman J., Huculak-Mączka M.      

 • Chelation of iron, recovered from waste horticultural mineral wool, by EDDHA.
 • Chelatacja żelaza, odzyskanego z odpadów ogrodniczych wełny mineralnej, z użyciem EDDHA.

20-B   

Kosiorek M., Wyszkowski M. 

 • The role of neutralizing substances in ameliorating effect of cobalt pollution on the content of trace elements in soil.
 • Znaczenie dodatków neutralizujących w ograniczaniu wpływu zanieczyszczenia kobaltem na zawartość pierwiastków śladowych w glebie.

21-B   

Marchel M., Kaniuczak J., Hajduk E., Właśniewski S.  

 • The effect of fungi of the genus Trichoderma on phytoavailability cadmium and mitigation of distrubances in photosynthesis of oat (Avena sativa).
 • Wpływ grzybów z rodzaju Trichoderma na fitotoksyczność kadmu oraz łagodzenie zakłóceń procesu fotosyntezy roślin owsa (Avena sativa).

22-B   

Kobierski M., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Kałuża P.          

 • Impact of chicken manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils.
 • Wpływ nawożenia pomiotem kurzym na właściwości chemiczne i biochemiczne gleb.

23-B   

Sperkowska B., Bazylak G.     

 • Determination of manganese, iron, copper and zinc in the multi-herbal functional products (MHF) used as dietary supplements.
 • Oznaczanie zawartości manganu, żelaza, miedzi i cynku w wieloziołowych produktach funkcjonalnych (MHF) stosowanych jako suplementy diety.

24-B   

Łoźna K., Styczyńska M., Hyla J., Biernat J., Bronkowska M.  

 • Contents of essential and toxic elements in selected species of nuts and seeds.
 • Zawartość pierwiastków niezbędnych i toksycznych w wybranych gatunkach orzechów i nasion.

25-B   

Wierzbowska J., Sienkiewicz S., Bowszys T., Krzebietke S.     

 • Mineral fertilization and trace element content in the milk thistle achenes (Silybum marianum (L.) Gartner).
 • Nawożenie mineralne a zawartość pierwiastków śladowych w niełupkach ostroprestu plamistego (Silybum marianum (L.).

26-B   

Sądej W., Skorwider-Namiotko A.      

 • Content of zinc, copper and manganese in biomass of Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) fertilized with sewage sludge composts.
 • Zawartość cynku, miedzi i manganu w biomasie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) nawożonego kompostami osadów ściekowych.

27-B   

Styczyńska M., Łoźna K., Łewkowycz S., Bronkowska M.       

 • Content of minerals and toxic trace elements in meat, fish bones and tissues of breeded freshwater fish.
 • Zawartość składników mineralnych i śladowych pierwiastków toksycznych w mięsie, ościach i tkankach ryb słodkowodnych pochodzących z hodowli.

28-B   

Nogalska A., Momot M., Sobczuk-Szul M., Pogorzelska-Przybyłek P., Nogalski Z.      

 • The zinc (Zn) content of milk from high-yielding cows depending on their age and location day.
 • Zawartość cynku (Zn) w mleku krów wysokowydajnych w zależności od ich wieku i dnia laktacji.

29-B   

Roman A., Zenowa Y., Opaliński S., Kowalska-Góralska M.    

 • Silver and zinc transfer from the environment to the selected bee products.
 • Transfer srebra i cynku ze środowiska do wybranych produktów pszczelich.

30-B   

Zonova Y., Roman A., Opaliński S., Kowalska-Góralska M.    

 • Toxicological analysis of bee honey as a tool of environment contamination assessment.
 • Analiza toksykologiczna miodu pszczelego jako narzędzie oceny skażenia środowiska.

31-B   

Dąbrowski P., Poniecka B., Baczewska A.H., Gworek B.         

 • The impact of road transport on the contamination of soils and plats by zinc, copper and iron.
 • Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin cynkiem, miedzią i żelazem.

32-B   

Jezierski P., Kabała C., Bogacz A., Kaszubkiewicz J., Łabaz B., Kawałko D.

 • Geostatistical analysis of the spatial variability zinc in surface layers of forest soils of the Stołowe Mountains National Park.
 • Analiza geostatystyczna zmienności przestrzennej  cynku w poziomach powierzchniowych gleb leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych.

33-B   

Wyszkowski M.                                             

 • Effect of copper pollution on the content of trace elements in soil
 • Oddziaływanie zanieczyszczenia miedzią na zawartość pierwiastków śladowych w glebie.

34-B   

Tkaczyk P., Bednarek W., Dresler S., Krzyszczak J., Baranowski P.     

 • Content of assimilable microelements in topsoil and their dependence on physicochemical properties.
 • Zawartość przyswajalnych mikroelementów w warstwie ornej gleby w zależności od jej właściwości fizykochemicznych.